Art. 0 : Definities & voorafgaanden :

 • Cliënt: D.i. iedere contractspartij van Scheerlinck, ongeacht de aard, soort of voorwerp van de overeenkomst.
 • Scheerlinck : de Nv Scheerlinck Sport (KBO 457.022.527).
 • Onderhavige voorwaarden zijn slechts van toepassing op particulieren in zoverre de bepalingen niet in strijd zijn met de Wet van 14 juli 1991, welke onderhavige bepalingen t.o.v. particulieren primeert.

Art. 1 : Toepassing voorwaarden

 1. Alle verkopen en prestaties geleverd door Scheerlinck zijn onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden, de welke de cliënt wordt geacht te aanvaarden door het enkel feit van bestelling, waardoor de cliënt automatisch verzaakt aan zijn eigen voorwaarden. Ingeval van betwisting/tegen­strijdigheid primeren dan ook steeds onderhavige voorwaarden.
 2. Afwijkende bedingen en/of aanvullingen gelden slechts voor zover Scheerlinck deze voor­afgaand en schriftelijk heeft aanvaard. Daarenboven wijzigen dergelijke afwijkende bedingen onderhavige voorwaarden slechts m.b.t. die punten waar ze uitdrukkelijk betrekking op hebben.
 3. Eén eventueel onrechtmatige en/of nietige algemene voorwaarde van Scheerlinck, brengt niet de onrechtmatigheid en/of nietigheid van de andere algemene voorwaarden van Scheerlinck met zich mee.

Art. 2 : Offerte

 1. Alle aanbiedingen van Scheerlinck zijn steeds vrijblijvend en voor herziening vatbaar.
 2. De aanbiedingen van Scheerlinck zijn slechts geldig voor de periode aangeduid in de offerte. Indien geen melding wordt gemaakt van een specifieke periode, dan is de geldigheid beperkt tot 30 dagen vanaf datum aanbod.
 3. Alle offertes van Scheerlinck zijn gebaseerd op het bestaan van een stabiele ondergrond / de aanwezigheid van een ondergrond die op zich, zonder aanpassingen of meerwerken geschikt is voor de plaatsing van het door de cliënt bestelde. Indien om welke reden ook aanpassings-/stabiliteitswerken zouden dienen te worden uitgevoerd, zal zulks steeds als meerwerk worden beschouwd, waarbij deze werkzaamheden in regie zullen worden uitgevoerd.
 4. Alle overeenkomsten komen slechts tot stand nadat Scheerlinck de bestel­ling van de cliënt schriftelijk aanvaard heeft, bijv. door het opstellen van de factuur, en volgens de daarin gestelde voorwaarden.
 5. Iedere verandering, zelfs voorzienbaar, in de elementen die de basis van de con­tractprijs van Scheerlinck uitmaken (stijging der lonen, prijs der grondsstoffen, rentepeil, enz…) of elke door de overheid genomen beslissing die de aankoop, invoer, vervoer of verkoop van materialen of producten zou beperken, reglementeren of de kostprijs ervan beduidend zou wijzigen, of de munt, zal Scheerlinck toelaten zijn aangegane verbintenissen te herzien en dienovereenkomstige prijs­wijzigingen zelfs na datum van offerte en/of aanvaarding door te rekenen.

In zoverre dergelijke wijziging de contractprijs niet verhoogt met méér dan 30%, kan dergelijke wijziging nooit aanleiding geven in hoofde van de cliënt om de overeenkomst rechtsgeldig te verbre­ken, te ontbinden of zijn deel van de overeenkomst niet na te leven.

 1.  Scheerlinck is niet verbonden door de door haar algemeen in catalogi/monsters e.d. of specifiek in een offerte e.d. gehanteerde/vermelde technische specificaties, maten, ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, kleuren, enz. die door haar enkel naar best vermogen meegedeeld zijn. De door Scheerlinck geleverde goederen kunnen en mogen qua maat, gewicht, uitzicht en kleur dan ook de gebruikelijke en/of redelijke toleranties vertonen.
 2. Door het afsluiten van de overeenkomst geeft de cliënt aan Scheerlinck de bevoegdheid om het verricht meerwerk, afzonderlijk en bovenop de bedragen zoals weerhouden in de offerte, in rekening te brengen zodra het in rekening te brengen bedrag bekend is. Als meerwerk wordt hierbij beschouwd al hetgeen in overleg tussen partijen, al dan niet schriftelijk vastgelegd, tijdens de uitvoering van de overeenkomst, boven de in het contract of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd of gepresteerd.

Art. 3 : Levering

 1. Ingeval van verkoop, wordt de verkoopprijs aangegeven voor leveringen af-kantoor/magazijn Scheerlinck, excl.. de kosten van verpakking, transport, installatie, belastingen en overheidsheffingen, B.T.W., zegelkosten, kwijtingsrecht, lasten, taksen, stockeringskosten, enz. … welke steeds ten laste blijven van de cliënt, behou­dens uitdrukkelijk schriftelijk anders luidende bepalingen, en welke posten afzonderlijk in rekening worden gebracht. Eventuele kortingen en/of ristorno’s worden steeds toegestaan rekening hou­dend met de marktconjunctuur van het ogenblik, en kunnen dan ook ten allen tijde worden herzien of aangepast.
 2. Onder levering af-kantoor/magzijn word begrepen dat de door Scheerlinck af te leveren

goederen op een door Scheerlinck aan te wijzen plaats (hetzij in haar eigen bedrijf hetzij bij derden) klaarstaan voor ophaling of verzending, beiden voor rekening en voor risico van de cliënt. In geval van transport door Scheerlinck, gebeurt zulks eveneens voor rekening en voor risico van de cliënt, welke wordt geadviseerd zich hiervoor te laten verzekeren.

 1. Indien integrale levering/plaatsing van het bestelde in éénmaal onmogelijk is, is Scheerlinck gerechtigd gedeeltelijke leveringen/plaatsingen te verrichten, en de daarmee overeenstemmende facturatie te verrichten waarop alsdan de bepalingen sub art. 5 van toepassing zijn. De cliënt is niet gerechtigd betaling uit te stellen tot hij integrale levering heeft bekomen.
 2. Indien de cliënt niet in staat is de goederen in ontvangst te nemen, zullen zij tot zolang bij Scheerlinck gestockeerd blijven, op risico en voor rekening van de cliënt, welke verantwoordelijk is voor het onderhoud en bewaring. Deze stockering ontslaat de cliënt niet van zijn verplichting om zijn factuur op de vervaldag te voldoen.

Art. 4: Aanneming/plaatsing/installatie/herstelling/…

In zoverre Scheerlinck zich verbonden heeft tot het leveren van de voormelde prestaties (onder hoofding art. 4), is de cliënt verantwoordelijk voor de juiste en tijdige mededeling van alle noodzakelijke en nuttige informatie, en uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het door Scheerlinck te leveren. Zo o.m. niet limitatief opgesomd, zorgt de cliënt in ieder geval voor eigen rekening en risico dat :

 • het personeel van Scheerlinck, zodra dit ter plaatse is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Scheerlinck dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren
 • alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van Scheerlinck aanwezig is
 • de door de cliënt aangewezen plaats tot levering, geschikt is voor hetgeen werd besteld, waarbij de cliënt zo o.m. een stabiele ondergrond garandeert. Gebeurlijke problemen inzake stabiliteit / geschiktheid ondergrond van welke aard ook blijven dan ook exclusief ten laste van de cliënt die in gebeurlijk geval zelf en voorafgaandelijk op eigen kosten de nodige grondonderzoeken zal dienen te laten verrichten, teneinde zulks aan Scheerlinck te kunnen garanderen. De cliënt ontslaat Scheerlinck dan ook van iedere eigen onderzoeksplicht terzake.
 • op de aangewezen locatie, plaatsing van het bestelde krachtens overheidsregelingen ook toegelaten is
 • de nodige en gebruikelijke bijstand, materialen, voorzieningen (o.m. brandstoffen, oliën, gas, water, verwarming, verlichting, … ) enkel met uitzondering van die goederen waartoe Scheerlinck zich expliciet verbonden heeft deze te voorzien/leveren, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Scheerlinck staan.
 • de plaats waar de prestaties/goederen dienen te worden (af)geleverd op normale wijze en probleemloos bereikbaar zijn voor de voertuigen/machines/materieel/materiaal van Scheerlinck.

Eventuele schade en/of bijkomende kosten welke hun oorsprong vinden doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de cliënt.

Art.5 : Termijnen

 1. De door Scheerlinck meegedeelde leverings- of opleveringstermijn is slechts een streef­datum die haar op generlei wijze bindt. Laattijdige (op)levering in zoverre te wijten aan Scheerlinck, kan dan ook nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, noch grond vormen tot verbreking of ontbinding van de overeenkomst lastens Scheerlinck. Tekortkomingen van Scheerlinck aan haar overige verplichtingen, worden gesanctioneerd volgens de regels van het gemeen recht, in zoverre niet beperkt door de onderhavige voorwaarden.
 2. Indien het strikt nakomen van de (op)leveringstermijn uitdrukkelijk als essentiële voorwaarde werd bedongen t.v.v. de cliënt, begint deze leveringstermijn in ieder geval slechts te lopen vanaf de ontvangst door Scheerlinck van de eerste betaling, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen sub 8 b.
 3. Indien vertraging in de levering van de producten optreedt ten gevolge van de aan de cliënt toe te rekenen oorzaken, is Scheerlinck ge­rechtigd de producten op te slaan voor rekening en voor risico van de cliënt en betaling te verlangen als had de aflevering plaatsge­vonden.
 4. In geval Scheerlinck zich verbonden heeft tot de levering van een (nieuwbouw)project, dient de cliënt het geleverde uiterlijk binnen de 48 uur na beëindiging van de werken, te keuren. Indien deze termijn zonder schriftelijke melding van gegronde klachten is verstreken, wordt het project geacht aanvaard te zijn. Indien alsdan opmerkingen zouden worden geformuleerd, zal de cliënt Scheerlinck in gelegenheid stellen de nodige test uit te voeren, alsmede eventuele verbeteringen en veranderingen aan te brengen die Scheerlinck nodig acht. De oplevering zal vervolgens onverwijld na verzoek van Scheerlinck hiertoe, in tegenwoordigheid van de cliënt, plaatsvinden. Indien de oplevering zonder gegronde klacht is uitgevoerd, of indien de cliënt niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet, wordt het project geacht aanvaard te zijn. In geval van onbetekenende tekortkomingen (met name die welke het voorziene gebruik van het project niet of nauwelijks beïnvloeden) of tekortkomingen waarvoor Scheerlinck niet aansprakelijk kan worden gehouden,, zal het project ondanks deze tekortkomingen (minstens tussen onderhavige partijen) geacht worden aanvaard te zijn.

Art. 6: Betaling

 1. a. De facturen zijn, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk toegestane afwijkingen, die alsdan dienen te worden vermeld op de factuur, contant betaalbaar op factuurdatum. Betalingen dienen plaats te hebben zonder enige korting, op de maatschappelijke zetel van Scheerlinck. Het trekken van een wissel doet hieraan geen afbreuk en heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun incassering. Het betalen van een factuur kan nooit het bewijs van betaling van een vorige factuur inhouden. Betalingen verricht aan derden, worden niet erkend door Scheerlinck. Elke betaling zal eerst worden aangewend tot aanzuivering van de verschuldigde intresten en kosten (inbegrepen het forfaitair schadebeding).
 2. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal de cliënt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een rente van 1% per maand vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 25,00., en een forfaitaire schadevergoeding (voor administratieve, personeels-, beheers- en opvolgingskosten) van 10 % van het verschul­digd bedrag, met een minimum van € 125,00 per openstaande fac­tuur, verschuldigd zijn. Eén en ander onverminderd de overige rechten die Scheerlinck uit hoofde van wanprestatie en uit hoofde van deze voorwaarden kan doen gelden t.o.v. de cliënt.
 3. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar, en verleent Scheerlinck het recht om naar goeddunken al dan niet de uitvoering van de lopende contracten op te schorten.
 4. Wanneer de cliënt een bestelling annuleert en/of afname weigert, is deze een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 35 % van het bedrag van de bestelling, dit onverminderd het recht van Scheerlinck om de volledige hertelling van de door haar geleden schade te eisen.

Art. 7 : Aansprakelijkheid

 1. Het risico, ook bij toeval of overmacht, gaat over op de cliënt vanaf de levering zoals voorzien in Art. 3.b & d.

Alle door Scheerlinck geleverde produkten, blijven echter haar exclusieve eigendom tot de volledige prijs, in voorkomend geval vermeerderd met verwijlintresten en schadevergoeding zoals voorzien in Art. 6b, is voldaan.

 1.  Scheerlinck kan door de cliënt nooit aansprakelijk worden gesteld voor ook maar enige vorm van schade (hetzij rechtstreekse, hetzij gevolgschade) geleden door de cliënt en/of derden, bij de uitvoering van de overeenkomst en veroorzaakt, hetzij ingevolge de eigen zware fout van Scheerlinck, hetzij door de opzettelijke of zware fout van zijn aangestelden, hetzij als gevolg van het niet, niet-correct of niet-tijdig leveren en/of functioneren van de geleverde goederen, prestaties of installaties. De cliënt is eveneens gehouden Scheerlinck te vergoeden, respectievelijk te vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden, voor schade (zowel rechtstreekse als gevolgschade) ontstaan tijdens of na levering (van goederen of prestaties) door Scheerlinck, bij gebruik door Scheerlinck van en in zoverre deze schade haar oorzaak vindt in, de door de cliënt aan Scheerlinck ter beschikking gestelde middelen cfr. sub art 4 en/of in zoverre gebaseerd op door de cliënt verstrekte informatie of gegevens.

Art. 8 : Klachten/aanvaarding

 1. De klant is bij de (op)levering verplicht de goederen en/of geleverde prestaties te controle­ren. Door de inontvangstname/ingebruikname/oplevering casu quo van de geleverde goederen en/of prestaties, erkent de cliënt uitdrukkelijk dat het geleverde/gepresteerde beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Nadien worden klachten wegens zichtbare gebreken niet meer aanvaard en is er geen verhaal meer mogelijk t.o.v. Scheerlinck voor deze zichtbare gebreken.
 2. Klachten wegens verborgen gebreken moeten op straffe van verval binnen de 48 uren na de vaststelling van het ingeroepen gebrek en uiterlijk binnen de maand na de (op)levering, per aangetekende brief aan Scheerlinck ter kennis worden gebracht. Sowieso kan Scheerlinck niet aansprakelijk worden gesteld voor een verborgen gebrek dat onmogelijk kon worden voorzien (waaronder niet limitatief opgesomd, gebreken die hun oorsprong vinden in een niet stabiele / geschikte ondergrond).
 3. Het formuleren van klachten, doet echter geen afbreuk aan de betalingsverplichting door de cliënt aan Scheerlinck, welke integraal dienen te zijn nagekomen, alvorens de cliënt de tussenkomst van Scheerlinck kan vorderen. Een eventuele tussenkomst vanwege Scheerlinck heeft geen verlenging van de waarborgtermijn tot gevolg.
 4. Scheerlinck is evenmin verantwoordelijk voor gebreken of schade ingevolge het verkeerd of abnormaal gebruik door de cliënt van de geleverde goederen, ingevolge wijzigingen aangebracht aan, incorporatie van, of herstelling door derden van het geleverde zonder toestemming van Scheerlinck, ingevolge niet-inachtneming van onderhoudsvoorschriften, veroorzaakt door toeval of overmacht, de daad of opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de cliënt of zijn aangestelden, een ander gebruik van het goed dan hetgeen redelijk voorzienbaar is gelet op de eigenschappen ervan, (behoudens wanneer Scheerlinck dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop), normale slijtage
 5. Na voorafgaande schriftelijke erkenning door Scheerlinck van gebeurlijke gebreken, is Scheerlinck er enkel toe gehouden, naar haar uit­sluitende en discretionaire keuze, en zonder dat de cliënt aanspraak kan maken op enige andere (vorm van) schadevergoeding, binnen een redelijke termijn tot één van de volgende limitatief opgesomde alternatie­ven :
 • ofwel de vervanging of toezending van de met gebreken behepte goederen of onderdelen ervan, door identieke of gelijkaardige goederen of onderdelen, dan wel de herstelling ervan
 • ofwel ingeval van ondeugdelijkheid van de geleverde prestaties, tot het opnieuw verrichten van de betreffende werkzaamheden, doch beperkt voor zover deze ondeugdelijk waren.
 • ofwel de terugbetaling van de gefactureerde kostprijs

Alle kosten, boven de enkele verplichting zoals hierboven sub 8 e. omschreven (o.m., niet beperkend opgesomd,  transport-, reis- en verblijfkosten, ….), zijn voor rekening van de cliënt.

 1. Indien produkten van derden (niet Scheerlinck-producten) worden geleverd en/of worden aangewend/verwerkt door Scheerlinck, gelden de garantie-bepalingen van de betreffende fabrikant-producent, in zoverre deze garantie zich ingeval van doorverkoop ook uitstrekt tot de cliënt. Bij gebreke hieraan kan Scheerlinck niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken aan deze producten. .
 2. Terugzending van de produkten kan slechts gebeuren mits de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Scheerlinck. Een “restocking-fee” t.b.v. 10 % van de gefactureerde waarde van de goederen, zal steeds aangerekend worden bij retourzendingen.
 3. Onverminderd de garantieverplichtingen van Scheerlinck, zal de aanvaarding/ingebruikname/oplevering casu quo door de cliënt volgens hoger vermelde bepalingen elke vordering van de cliënt uitsluiten terzake van een tekortkoming door Scheerlinck in haar prestatie.
 4. Voormelde garantie is niet overdraagvaar aan derden.. Er wordt geen garantie verleend voor enige door Scheerlinck uitgevoerde inspecties, advies en soortgelijke verrichtingen.

Art. 9 : Beëindiging

 1. Ingeval van zware fout in hoofde van de cliënt, alsook ingeval van wijziging van de juridische toestand van de cliënt, hetzij – niet beperkend opgesomd – onbekwaamheid, overlijden, ontbinding of vereffening van de cliënt, heeft Scheerlinck het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeen­komst of enige andere overeenkomst met de cliënt op te schorten, of deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Scheerlinck tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd verdere aan Scheerlinck toeko­mende rechten. Onder zware fout wordt o.a. begrepen, niet-limitatief opgesomd : de niet-betaling van een factuur op de factuurdatum en, indien de cliënt niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met Scheerlinck gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.
 2. Overmacht in hoofde van Scheerlinck bestaat indien zij verhinderd wordt aan haar verplichten te voldoen ten gevolge van omstandigheden buiten haar wil. Met name – niet limitatief opgesomd – het niet voldoen door de leveranciers van Scheerlinck aan hun verplichtingen, het weigeren of intrekken van de nodige vergunningen of licenties, enz. … Alsdan is Scheerlinck gerechtigd de overeenkomst zonder verdere verplichting en/of zonder dat dit feit aanleiding kan geven tot schadevergoeding in hoofde van de cliënt, hetzij op te schorten, hetzij als ontbonden te beschouwen.

Art. 10 : Bevoegdheid

 1. Al de overeenkomsten tussen Scheerlinck en de cliënt zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
 2. Ingeval van enige betwisting voortvloeiend uit onderhavige factu­ren en/of overeenkomsten tussen Scheerlinck en de cliënt, zijn enkel en alleen de rechtbanken van Antwerpen, bevoegd, en in voorkomend geval, de Vrederechter van het 7de kanton te Antwerpen.